TillbakaEU - Blomman

Precis som de nordiska länderna gått ihop om en officiell
miljömärkning (Svanen) har EU enats om ett gemensamt
europeiskt miljömärke. Märket fungerar på samma sätt
som Svanen. Tillverkarna måste genom tester och
dokumentation visa att produkterna klarar de krav på miljö,
hälsa och funktion som ställs.

Kraven tas fram av nationella organisationer i EU:s
medlemsländer på uppdrag av EU-Kommissionen.
I Sverige sköts arbetet med Blomman av SIS Miljömärkning AB,
ett icke-vinstdrivande företag, på uppdrag av regering och riksdag.

En produkt som märks med Blomman uppfyller högt ställda miljökrav.
Blomman har tagit fram krav för dagliga konsumtionsvaror och tjänster,
med undantag för livsmedel, drycker, läkemedel samt medicintekniska
produkter.
Blomman tar hänsyn till produktens miljöbelastning från råvara till
avfall, dvs under produktens hela livscykel.
Miljöpåverkan fastställs genom undersökning av produkternas
växelverkan med miljön under hela dess livslängd,
och omfattar även användningen av energi och naturresurser.
Blomman beaktar bland annat inverkan på luft- och vattenkvalitet,
energibesparing, markskydd och minskade avfallsmängder.
Beroende av resultaten av dessa analyser bestäms vilka krav som ska
gälla för produkten.
Källa: SIS Miljömärkning

Sök produkter märkta med Blomman.
Läs mer om Blomman.

 

 

 

Copyright 2004 Kokbok.net