TillbakaEUs logo för ekologiska produkter
 

Europeiska kommissionen har tagit beslut om att införa en
gemenskapslogotyp för ekologiska produkter. Kommissionens förordning
(EG) nr 331/2000 reglerar villkoren för användandet och utseendet av
logotypen.
Logotypen är frivillig och får användas tillsammans med andra
märken för ekologisk produktion. För att produkten ska få märkas med
EU-logotypen är att den innehåller minst 95 % ekologiska ingredienser,
vilka har producerats inom EU. De ekologiska ingredienserna ska ha
producerats och kontrollerats enligt reglerna för ekologisk produktion
vilka återfinns i EG:s rådets förordning (EEG) nr 2092/91. I Sverige
finns ett godkänt kontrollorgan, KRAV, som kontrollerar att reglerna i
rådets förordning (EEG) nr 2092/91 efterlevs. En producent som vill
märka sina produkter med EU:s logotyp måste därför vända sig till KRAV
för att bli kontrollerad. Logotypen får i dagsläget bara användas på
förpackningar eller på skyltar som förekommer i anslutning till
produkten.
Källa: Jordbruksverket

 

Läs mer om Ekologiskt Jordbruk-märkning.
 

 

 

Copyright 2004 Kokbok.net